The Cameleon Textil Wholesaler in Budapest is open until 15:00 in accordance with the Hungarian Government Decree. The opening time continues to be at 9:00. The webshop orders are handled as usual. If you are unable to visit our shop personally, please use our online webshop for convenient and fast ordering. For more information, call our customer service or send email to order@kameleontextil.hu. We wish you good health! Sincerely, The Cameleon Textil Team!

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny transakce, provedené mezi společností Cameleon Textil a Zákazníkem prostřednictvím internetových obchodů www.Kaméleontextil.ro, www.camleontextil.com, www.cameleontextil.bg, www.cameleontextil.gr, www.cameleontextil.pl, www.cameleontextil.es, www.cameleontextil.it, www.cameleontextil.fr, www.cameleontextil.de.

Provozní řád

Kupující – osoba podávající objednávku

Prodávající - Kaméleon Textil Kft., sídlo společnosti Nagyvarad, Borsi ut 38/D., a IČO J05/15/2011, společnost disponuje evropským daňovým číslem: RO23791680 (možnost kontroly  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html).

Produkty a služby – kterýkoli produkt anebo služba, včetně dokladů, přiložených k objednávce.

Objednávka – elektronický doklad, který vznikl jako oznámení mezi Prodávajícím a Kupujícím, na základě kterého se Prodávající zavazuje dodat produkty a služby, a Kupující souhlasí s převzetím produktů a služeb a uhrazením jejich protihodnoty.

Smlouva – objednávka potvrzená Prodávajícím

Zadávací dokumentace

V případě elektronické objednávky na internetových stránkách:  www.camelleontextil.ro , www.camleontextil.com, www.Kaméleontextil.bg, www.cameleontextil.gr, www.cameleontextil.pl, www.cameleontextil.es , www.cameleontextil.it, www.cameleontextil.fr, www.cameleontextil.de Kupující souhlasí se způsoby komunikace (telefonicky anebo e-mailem), prostřednictvím kterých Prodávající realizuje svůj provoz.

Po potvrzení objednávky Prodávající v plné míře přijímá podmínky objednávky. Objednávka je považována za přijatou, pokud ji Prodávající telefonicky anebo e-mailem potvrdí Kupujícímu. Prodávající nikdy neprohlašuje nepotvrzenou objednávku za smlouvu.

Povinnosti Prodávajícího

Prodávající využije všechny své odborné znalosti ke splnění objednávky, v souvislosti s dodáním produktů a služeb. Údaje, uvedené na internetové stránce mají pouze informativní charakter, a je možné je měnit. 

Údaje uvedené na stránkách prodejce, jsou informativního charakteru, a mohou se měnit bez upozornění. Prodejce vykoná vše pro to, aby informace o materiálech byly dostatečné, aby tak napomáhal zákazníkovi při výbere. V rámci technických možností se snaží zajistit, aby nafocené materiály odpovídaly skutečnosti, jak barevne tak i strukturou.

V několika případech se však může stát, že obrázky na webových stránkách se odllišujú od skutečných barev a struktúr.

Reklamace vyplývající z takových chyb, nemáme možnost uznat! Navrhujeme proto, aby ste si před zakoupením materiálů nejprve objednali barevnici.

Prodávající dodá Kupujícímu produkty a služby s použitím systému dodávky do domu, za ceny uvedené ve smlouvě.

Prodávající je povinen zajistit vhodné balení produktu a zaslání dokumentů, patřících k produktu.

Informace o dodávkách zboží v závislosti od objednaného množství

Je odpovědností Prodávajícího dodat i objednávky pod 10 m/barva.

Objednávky na látky v množství 10 m – 25 m lze dodat maximálně ve 2 kusech.

Objednávky na látky v množství 25 m - 1 celá role látky lze dodat maximálně ve 3 kusech.

Pokud si přejete stříhat objednanou látku jinak, než je výše uvedené, oznamte nám to prosím v poznámce.

Poznámka: Pro společnost Kaméleon Textil Kft. by bylo nejlepším řešením, pokud by mohla všechny objednávky dodávat v jednom kuse/barvě.

Přijatelné chyby

Pro objednávky na látky v množství pod 5 m neexistují přijatelné chyby.

Pro objednávky na látky v množství 5 – 10 m je případná chyba přijatelná, pokud nepřesahuje 5%.

Pro objednávky na látky v množství 10 – 25 m je případná chyba přijatelná, pokud nepřesahuje 5%.

Pro objednávky na látky v množství nad 25 m je případná chyba přijatelná, pokud nepřesahuje 5%.

Pokud chyba přesahuje 5%, společnost Kaméleon Textil Kft. na vlastní náklady chybnou látku vymění. Vezměte prosím na vědomí, že vyměnit můžeme jenom nesestříhanou látku.

Duševní vlastnictví

Jméno internetové stránky a grafické symboly jsou registrovány pod obchodní značkou Cameleon Textil Srl., a tak je může používat výhradně tato společnost.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, poskytnuté Kupujícím, musí zůstat ve vlastnictví Prodávajícího. Mohou být použity výhradně k vyplnění smlouvy a nesmí být poskytnuty třetí straně.

Bankovní nebo úvěrová karta, potřebná k on-line platbě, vstoupí přímo do transakčního systému banky, bez toho, aby se objevila v našem systému. Prosíme pročíst, jak funguje 3D – Bezpečný systém.

Povinnosti

Pokud nelze dodržet dodací dobu objednávky, Prodávající je povinen informovat Kupujícího o předpokládaném dodacím termínu. Pokud to zákon umožňuje, Kupující má právo požadovat od Prodávajícího odškodnění, pokud Prodávající částečně nebo úplně nesplnil smlouvu v daném termínu.

Pokud se Kupující opozdí s úhradou protihodnoty zboží Prodávajícímu, poruší tím nařízení smlouvy, Kupující v tomto případě souhlasí s tím, že zaplatí 0,5% z ceny objednávky za každý den zpoždění, jako smluvní pokutu.

Pokud byli Prodávajícímu poskytnuté nesprávné dodací nebo fakturační údaje, je nutné určit nový dodací termín, tento nemůže překročit 3 - 9 pracovních dní.

Převzetí

Převzetí produktů a služeb se uskuteční s dodržením podmínek, uvedených v objednávce. Pokud Kupující zjistí, že dodané produkty anebo služby neodpovídají požadavkům, je Prodávající povinen zajistit dodání odpovídajících produktů a služeb.

Vlastnické právo

V případě nákupu na dobírku (v Maďarsku) bude vlastnické právo k produktům a službám předané poté, co Kupující v určené místnosti uhradí jejich protihodnotu (dodávka – podepsání dodacích dokladů, předložených našim kurýrem). V případě dodávky kurýrem Prodávající nedovoluje kurýrovi odevzdat zásilku dokud Kupující nepodepsal dodací doklady a neuhradil sumu dobírky.

V případě on-line objednávky bude dodávka odevzdána po potvrzení úhrady její protihodnoty.

Odpovědnost

Po splnění povinností uvedených ve smlouvě Prodávající po dodávce produktů a služeb nebere za ně žádnou další odpovědnost, zejména v případě ztráty.

Prodávající bude považován za odpovědného, pokud jeho partneři nebo subdodavatelé nedodrží smluvní povinnosti týkající se objednávky.

Vis major

V případě vis major nebude za nedodržení smluvních podmínek brána na odpovědnost ani jedna smluvní strana.

Právní regulace

Tato smlouva odpovídá maďarským právním předpisům