Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny transakce, provedené mezi společností Cameleon Textil a Zákazníkem prostřednictvím internetových obchodů www.Kaméleontextil.ro, www.camleontextil.com, www.cameleontextil.bg, www.cameleontextil.gr, www.cameleontextil.pl, www.cameleontextil.es, www.cameleontextil.it, www.cameleontextil.fr, www.cameleontextil.de.

Provozní řád

Kupující – osoba podávající objednávku

Prodávající - Kaméleon Textil Kft., sídlo společnosti Nagyvarad, Borsi ut 38/D., a IČO J05/15/2011, společnost disponuje evropským daňovým číslem: RO23791680 (možnost kontroly  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html).

Produkty a služby – kterýkoli produkt anebo služba, včetně dokladů, přiložených k objednávce.

Objednávka – elektronický doklad, který vznikl jako oznámení mezi Prodávajícím a Kupujícím, na základě kterého se Prodávající zavazuje dodat produkty a služby, a Kupující souhlasí s převzetím produktů a služeb a uhrazením jejich protihodnoty.

Smlouva – objednávka potvrzená Prodávajícím

Zadávací dokumentace

V případě elektronické objednávky na internetových stránkách:  www.camelleontextil.ro , www.camleontextil.com, www.Kaméleontextil.bg, www.cameleontextil.gr, www.cameleontextil.pl, www.cameleontextil.es , www.cameleontextil.it, www.cameleontextil.fr, www.cameleontextil.de Kupující souhlasí se způsoby komunikace (telefonicky anebo e-mailem), prostřednictvím kterých Prodávající realizuje svůj provoz.

Po potvrzení objednávky Prodávající v plné míře přijímá podmínky objednávky. Objednávka je považována za přijatou, pokud ji Prodávající telefonicky anebo e-mailem potvrdí Kupujícímu. Prodávající nikdy neprohlašuje nepotvrzenou objednávku za smlouvu.

Povinnosti Prodávajícího

Prodávající využije všechny své odborné znalosti ke splnění objednávky, v souvislosti s dodáním produktů a služeb. Údaje, uvedené na internetové stránce mají pouze informativní charakter, a je možné je měnit. 

Údaje uvedené na stránkách prodejce, jsou informativního charakteru, a mohou se měnit bez upozornění. Prodejce vykoná vše pro to, aby informace o materiálech byly dostatečné, aby tak napomáhal zákazníkovi při výbere. V rámci technických možností se snaží zajistit, aby nafocené materiály odpovídaly skutečnosti, jak barevne tak i strukturou.

V několika případech se však může stát, že obrázky na webových stránkách se odllišujú od skutečných barev a struktúr.

Reklamace vyplývající z takových chyb, nemáme možnost uznat! Navrhujeme proto, aby ste si před zakoupením materiálů nejprve objednali barevnici.

Prodávající dodá Kupujícímu produkty a služby s použitím systému dodávky do domu, za ceny uvedené ve smlouvě.

Prodávající je povinen zajistit vhodné balení produktu a zaslání dokumentů, patřících k produktu.

Informace o dodávkách zboží v závislosti od objednaného množství

Je odpovědností Prodávajícího dodat i objednávky pod 10 m/barva.

Objednávky na látky v množství 10 m – 25 m lze dodat maximálně ve 2 kusech.

Objednávky na látky v množství 25 m - 1 celá role látky lze dodat maximálně ve 3 kusech.

Pokud si přejete stříhat objednanou látku jinak, než je výše uvedené, oznamte nám to prosím v poznámce.

Poznámka: Pro společnost Kaméleon Textil Kft. by bylo nejlepším řešením, pokud by mohla všechny objednávky dodávat v jednom kuse/barvě.

Přijatelné chyby

Pro objednávky na látky v množství pod 5 m neexistují přijatelné chyby.

Pro objednávky na látky v množství 5 – 10 m je případná chyba přijatelná, pokud nepřesahuje 5%.

Pro objednávky na látky v množství 10 – 25 m je případná chyba přijatelná, pokud nepřesahuje 5%.

Pro objednávky na látky v množství nad 25 m je případná chyba přijatelná, pokud nepřesahuje 5%.

Pokud chyba přesahuje 5%, společnost Kaméleon Textil Kft. na vlastní náklady chybnou látku vymění. Vezměte prosím na vědomí, že vyměnit můžeme jenom nesestříhanou látku.

Duševní vlastnictví

Jméno internetové stránky a grafické symboly jsou registrovány pod obchodní značkou Cameleon Textil Srl., a tak je může používat výhradně tato společnost.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, poskytnuté Kupujícím, musí zůstat ve vlastnictví Prodávajícího. Mohou být použity výhradně k vyplnění smlouvy a nesmí být poskytnuty třetí straně.

Bankovní nebo úvěrová karta, potřebná k on-line platbě, vstoupí přímo do transakčního systému banky, bez toho, aby se objevila v našem systému. Prosíme pročíst, jak funguje 3D – Bezpečný systém.

Povinnosti

Pokud nelze dodržet dodací dobu objednávky, Prodávající je povinen informovat Kupujícího o předpokládaném dodacím termínu. Pokud to zákon umožňuje, Kupující má právo požadovat od Prodávajícího odškodnění, pokud Prodávající částečně nebo úplně nesplnil smlouvu v daném termínu.

Pokud se Kupující opozdí s úhradou protihodnoty zboží Prodávajícímu, poruší tím nařízení smlouvy, Kupující v tomto případě souhlasí s tím, že zaplatí 0,5% z ceny objednávky za každý den zpoždění, jako smluvní pokutu.

Pokud byli Prodávajícímu poskytnuté nesprávné dodací nebo fakturační údaje, je nutné určit nový dodací termín, tento nemůže překročit 3 - 9 pracovních dní.

Převzetí

Převzetí produktů a služeb se uskuteční s dodržením podmínek, uvedených v objednávce. Pokud Kupující zjistí, že dodané produkty anebo služby neodpovídají požadavkům, je Prodávající povinen zajistit dodání odpovídajících produktů a služeb.

Vlastnické právo

V případě nákupu na dobírku (v Maďarsku) bude vlastnické právo k produktům a službám předané poté, co Kupující v určené místnosti uhradí jejich protihodnotu (dodávka – podepsání dodacích dokladů, předložených našim kurýrem). V případě dodávky kurýrem Prodávající nedovoluje kurýrovi odevzdat zásilku dokud Kupující nepodepsal dodací doklady a neuhradil sumu dobírky.

V případě on-line objednávky bude dodávka odevzdána po potvrzení úhrady její protihodnoty.

Odpovědnost

Po splnění povinností uvedených ve smlouvě Prodávající po dodávce produktů a služeb nebere za ně žádnou další odpovědnost, zejména v případě ztráty.

Prodávající bude považován za odpovědného, pokud jeho partneři nebo subdodavatelé nedodrží smluvní povinnosti týkající se objednávky.

Vis major

V případě vis major nebude za nedodržení smluvních podmínek brána na odpovědnost ani jedna smluvní strana.

Právní regulace

Tato smlouva odpovídá maďarským právním předpisům