The Cameleon Textil Wholesaler in Budapest is open until 15:00 in accordance with the Hungarian Government Decree. The opening time continues to be at 9:00. The webshop orders are handled as usual. If you are unable to visit our shop personally, please use our online webshop for convenient and fast ordering. For more information, call our customer service or send email to order@kameleontextil.hu. We wish you good health! Sincerely, The Cameleon Textil Team!

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży wszystkich towarów i usług przez SC CAMELEON TEXTIL SRL poprzez wirtualny sklep www.cameleontextil.ro , www.camleontextil.com, www.cameleontextil.bg, www.cameleontextil.gr, www.cameleontextil.pl, www.cameleontextil.es , www.cameleontextil.it, www.cameleontextil.fr, www.cameleontextil.de, do Kupującego.

Warunki operacyjne

Kupujący – osoba fizyczna, firma, przedsiębiorstwo lub inny podmiot prawny, który wydaje Zamówienie.

Sprzedawca - firma handlowa CAMELEON TEXTIL SRL z siedzibą w Oradea, Soseaua Borsului 38D, nr Rejestrowy w Rejestrze Handlowym J05 / 15/2011 NIP RO23791680 zgodny z Unii Europejskiej (prosimy sprawdzić pod adres http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html).

Towary i usługi - każdy produkt lub usługę, w tym dokumenty i usługi wymienione w Zamówieniu, które zostaną dostarczone przez Sprzedającego, Kupującemu.

Zamówienie - dokument elektroniczny, który stanowi formę komunikacji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, za pośrednictwem którego Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Towarów i Usług, a Kupujący zobowiązuje się do odbioru tych towarów i usług i do ich zapłaty.

Umowa – Zamówienie potwierdzone przez Sprzedającego.

 Dokumenty umowne

Składając zamówienie elektroniczne na stronie www.cameleontextil.ro , www.camleontextil.com, www.cameleontextil.bg, www.cameleontextil.gr, www.cameleontextil.pl, www.cameleontextil.es , www.cameleontextil.it, www.cameleontextil.fr, www.cameleontextil.de,  Kupujący zgadza się z formą komunikacji (telefonicznie lub e-mailowo), prze którą Sprzedawca prowadzi swoje operacje.

Jeżeli Sprzedawca potwierdza zamówienie, będzie to oznaczać pełną akceptację warunków Zamówienia. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego uznaje się za zakończone, gdy istnieje werbalne potwierdzenie (telefoniczne) lub elektroniczne (e-mail) od Sprzedającego na rzecz Kupującego, nie wymagając od niego pokwitowanie. Sprzedawca nie uznaje w żadnym momencie zamówienie niepotwierdzone jako posiadające wartość Umowy.

 Obowiązki Sprzedającego

Sprzedawca będzie wykorzystywać swoją wiedzę zawodową i techniczną w celu osiągnięcia wyniku określonego w Zamówieniu i dostarcza Towary i Usługi, które spełniają waruni, wymagania i specyfikacje Kupującego;

Informacje przedstawione na stronach sprzedającego, mają charakter informacyjny i mogą być modyfikowane przez sprzedawcę, bez uprzedzenia. Również, ze względu na przestrzeń i spójności struktury informacji, opisy produktów mogą być niekompletne, ale sprzedawca stara się zapewnić najbardziej istotne informacje aby produkt był stosowany w potrzebach, dla których został zakupiony; elementy dot. koloru i konsystencji produktów prezentowanych na stronie są dokładne z rzeczywistością  jeśli możliwości techniczne pozwalają na dokładne przedstawienie, pozostawiając miejsca na wahania i nieścisłości dotyczące ograniczenia techniczne które nakładane są w takich przypadkach.

Sprzedawca zapewni prawidłowe pakowanie Towarów i Usług oraz zapewni przekazywanie dokumentów dostawy.

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towarów i Usług przez firmę kurierską, przez naszego kuriera i według cen ustalonych w Umowie, od drzwi do drzwi przez Kupującego.

 Informacje specyficzne dla sprzedaży tekstyliów

 

Sprzedający zobowiązuje się sprzedać ilości nie przekraczającej 10 m na każdy kolor w jednym kawałku.

Zamówienia, które zawierają od 10 do 25 m na kolor, są sprzedawane w maksimum dwóch kawałkach.

Jeśli chcesz kupić materiały w innych formach niż te wymienione powyżej, należy to zaznaczyć przy komentarza do zamówienia.

Uwaga.  Nasza firma dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć materiał w jednym kawałku per kolor.

 Wady dopuszczalne

Przy ilości zamówionej nie przekraczającej 5 metrów materiału, żadna wada nie zostanie uznana.

Między 5 a 10 m, muszą być uznane maksymum 2 wady, które nieprzekraczającą 5% powierzchni materiału.

Między 10 a 15 m, muszą być uznane maksymum 4 wady, które nieprzekraczającą 5% powierzchni materiału.

Powyżej 25 m muszą być uznane wady które nieprzekraczającą 5% powierzchni materiału.

Jeśli uszkodzona powierzchnia przekracza 5% całego zamówienia, SC Cameleon Textil SRL zobowiązuje się do wymiany wadliwego zamówienia na nasz własny koszt. Należy pamiętać, że zwrócimy tylko materiał, który nie został pocięty (cięty).

Prawa własności intelektualnej

Nazwa strony oraz znaki graficzne są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy SC CAMELEON TEXTIL SRL i nie mogą być pobierane, kopiowane lub wykorzystywane bez pisemnej zgody właściciela.

 Polityka prywatności

Dane osobowe dostarczone przez Kupującego na rzecz Sprzedającego pozostają własnością Sprzedającego. Mogą one zostać używane tylko w celu realizacji umowy. Dane klientów nie mogą być wykorzystywane lub przekazywane innym podmiotom.

 Dane karty kredytowej / debetowej wprowadzone w celu dokonania płatności w Internecie, nie są przechowywane na naszych serwerach. One łączą się bezpośrednio z system bankowy, który wykonuje transakcję. Przeczytaj o systemie "3D-Secure" w sekcji Warunki płatności.

Kary

eśli nie można przestrzegać terminów dostawy Zamówienia, Sprzedawca jest zobowiązany do powiadomienia Kupującego o przewidywanym czasie zakończenia dostawy. Kupujący będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego od Sprzedającego, gdy zezwala na to prawo, w przypadku całkowitego lub częściowego niewykonania Umowy przez Sprzedającego, zgodnie z ustalonymi terminami.

Jeśli Kupujący opóźnienia się z jego winy z zapłatą za towary w terminie określonym w fakturze wystawionej przez Sprzedającego jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia z wymaganej kwoty.

Jeżeli Sprzedawca otrzymuje błędne informacje dotyczące fakturowania lub dostawy produktów, będzie wyznaczony nowy termin dostarczania zamówienia, w ciągu 3 dni roboczych.

Akceptacja

Akceptacja będzie dokonana, gdy Towary i Usługi są zgodne z właściwościami technicznymi wymienionymi w Zamówieniu. Jeśli Kupujący zauważy, że produkty dostarczane lub świadczone Usługi nie są zgodne ze specyfikacjami technicznymi, Sprzedawca powinien doprowadzić do zgodności Produktów i Usług.

 Przeniesienie własności

W przypadku płatności gotówką (tylko w Rumunii) własność nad Towarów i Usług będzie przekazywana w momencie zapłaty przez Kupującego w miejscu wskazanym w zamówieniu (przez dostawę rozumie się – potwierdzenie odbioru dokumentu przewozowego dostarczonego przez naszego kuriera). W przypadku przesyłki kurierskiej, kurier nie jest upoważniony przez Sprzedającego do otworzenia paczki przed podpisaniem dostawy, ale dopiero po podpisaniu dostawy i ewentualnej wypłaty jej równowartości.

W przypadku płatności on-line, przeniesienia własności nastąpi w momencie potwierdzenia wpłaty.

Odpowiedzialność

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które Kupujący lub jakakolwiek osoba trzecia może ponieść w wyniku realizacji przez Sprzedającego jakichkolwiek swoich zobowiązań wynikających z Zamówienia oraz za szkody wynikające z korzystania z towarów i usług po dostawie, a zwłaszcza dla straty produktów.

Sprzedający ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy podwykonawcy i / lub jego partnerzy uczestniczących w realizacji każdego zamówienia nie spełniają któregokolwiek z jej zobowiązań umownych.

 Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań umownych, jeżeli takie niewykonanie nastąpiło jako wskutek siły wyższej.

 Jurysdykcja

 Niniejsza Umowa podlega prawu rumuńskiemu.