The Cameleon Textil Wholesaler in Budapest is open until 15:00 in accordance with the Hungarian Government Decree. The opening time continues to be at 9:00. The webshop orders are handled as usual. If you are unable to visit our shop personally, please use our online webshop for convenient and fast ordering. For more information, call our customer service or send email to order@kameleontextil.hu. We wish you good health! Sincerely, The Cameleon Textil Team!

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre všetky transakcie, prevedené medzi spoločnosťou Cameleon Textil a Zákazníkom prostrednictvom internetových obchodov www.cameleontextil.ro, www.camleontextil.com, www.cameleontextil.bg, www.cameleontextil.gr, www.cameleontextil.pl, www.cameleontextil.es, www.cameleontextil.it, www.cameleontextil.fr, www.cameleontextil.de.

Prevádzkový poriadok

Kupujúci -Osoba podávajúca objednávku

Predajca- Kaméleon Textil Kft., sídlo spoločnosti Nagyvarad, Borsi ut 38/D., a IČO J05/15/2011, spoločnost disponuje europským daňovým číslom: RO23791680 (možnosť kontroly  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html).

Produkty a služby – ktorýkoľvek produkt alebo služba, vrátane dokladov, priložených k objednávke.

Objednávka – elektronický doklad, ktorý vznikol ako oznámenie medzi Predajcom a Kupujúcim, na základe ktorého sa Predajca zaväzuje dodať produkty a služby, a Kupující súhlasí s prevzatím produktov a služieb a s uhradením ich protihodnoty.

Zmluva – objednávka potvrdená Predajcom

Zmluvné dokumenty

V prípade elektronickej objednávky na internetových stránkach:  www.camelleontextil.ro , www.camleontextil.com, www.Kaméleontextil.bg, www.cameleontextil.gr, www.cameleontextil.pl, www.cameleontextil.es , www.cameleontextil.it, www.cameleontextil.fr, www.cameleontextil.de Kupujúcí súhlasí so spôsobom komunikácie (telefonicky alebo e-mailem), prostredníctvom ktorých Prodajca realizuje svoju provádzku.

Po potvrdení objednávky Predajca v plnej miere prijímá podmienky objednávky. Objednávka je považovaná za prijatú, keď ju Predajca telefonicky alebo e-mailom potvrdí Kupujúcemu. Prodávající nikdy neprehlasuje nepotvrdenú objednávku za zmluvu.

Povinnosti Predajcu

Predajca využije všetky svoje odborné znalosti k splneniu objednávky, v súvislosti s dodáním produktov a služieb. Údaje, uvedené na internetovej stránke sú len  informatívneho charakteru, a je možné ich meniť. 

Údaje uvedené na stránkach predajcu, sú informatívneho charakteru, a môžu sa meniť bez upozornenia. Predajca vykoná všetko pre to, aby informácie o materiáloch boli dostatočné, aby tak napomáhal zákazníkovi pri výbere.V rámci technických možností sa snaží zabezpečiť, aby nafotené materiály zodpovedali skutočnosti, farebne aj štruktúrou.

V niekoľkých prípadoch sa však môže stať, že obrázky na webových stránkach sa odllišujú od skutočných farieb a štruktúr.Reklamácie vyplývajúce z takýchto chýb žial nemáme možnosť uznať! Navrhujeme preto, aby ste si pred zakúpením materiálov najprv objednali farebnicu. 

Predajca dodá kupujúcemu produkty a služby použitím systému dodávky do domu, za ceny uvedené v zmluve.

Predajca je povinný zabezpečiť vhodné balenie produktu a zaslanie dokumentov, patriacich k pruduktom.

Informácie o dodávkach tovaru v závislosti od objednaného množstva.

Predajca zodpovedá aj za dodanie objednávok pod 10m/farba.

Objednávky látok v množstve od 10-25 m, je možné dodať maximálne v 2 kusoch.

Objednávky látok v množstve od 25m-1 celá rolka, je možné dodať maximálne v 3 kusoch.

Ak je potrebné materiál strihať inak ako je to vyššie uvedené, tak to prosíme uviesť v poznámke.

Poznámka: Pre spoločnosť Kaméleon Textil Kft. By bolo najvýhodnejšie, ak by bolo možné dodať všetky objednávky v jednom kuse/ farba.

Prijateľné chyby

Pre objednávky na látky v množstve pod 5 m, neexistujú prijateľné chyby.

Pre objednávky na látky v množstve od 5 -10 m, je prípadná chyba prijateľná, ak nepresahuje 5%.

Pre objednávky na látky v množstve od 10 -25 m, je prípadná chyba prijateľná, ak nepresahuje 5%.

Pre objednávky na látky v množstve nad 25 m, je prípadná chyba prijateľná, ak nepresahuje 5%.

V prípade ak chyba presahuje 5%, spoločnosť Kaméleon Textil Kft.na vlastné náklady chybný materiál vymení. Upozorňujeme však, že vymeniť vieme len nepostrihaný materiál.

Duševné vlastníctvo

Názov internetovej stránky a grafické symboli sú registrované pod obchodnou značkou Cameleon Textil Srl., a tak ich môže používať výhradne len táto spoločnosť.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, poskytnuté Kupujúcim, musia zostať vo vlastníctve Predajcu. Môžu byť použité výhradne k vyplneniu zmluvy a nesmú sa postúpiť tretej ososbe.

Banková alebo úverová karta , potrebná k on-line platbe, vstúpi priamo do transakčného systému banky, bez toho, aby sa objavila v našom systéme. Prosíme prečítať, ako funguje 3D - Bezpečný systém.

Povinnosti

V prípade, ak nie je možné dodržať dodaciu dobu objednávky, Predajca je povinný informovať Kupujúceho o predpokladanom dodacom termíne. Ak to zákon umožňuje, Kupujúci má právo požadovať od Predajcu odškodnenie, ak Predajca čiastočne alebo úplne nesplnil zmluvu v danom termíne.

Ak sa Kupujúci oneskorí s úhradou protihodnoty tovaru Predajcovi, poruší tak nariadenie zmluvy. Kupujúci v tom prípade súhlasí s tým, že zaplatí 0,5% z ceny objednávky za každý zmeškaný deň, ako zmluvnú pokutu.

V prípade ak boli Predajcovi poskytnuté nesprávne dodacie, alebo fakturačné údaje, je nutné určiť nový dodací termín, ten nemôže prekročiť 3-9 pracovných dní.

Prijatie

Prijatie produktov a služieb sa uskutočňuje dodržaním podmienok, uvedených v objednávke. V prípade ak Kupujúci zistí, že dodané produkty alebo služby nezodpovedajé požiadavkám, je predajca povinný zaistiť dodanie zodpovedajúcich produktov a služieb.

Vlastnícke právo

V prípade nákupu na dobierku (v Maďarsku), bude vlastnícke právo produktov a služieb predané potom, keď Kupujúci na danom mieste uhradí ich protihodnotu (dodávka - podpísanie dodacích dokladov, priložených naším kurierom). V prípade dodávky kurierom, Predajca nepovoľuje  kurierovi predať zásielku kým Kupujúci nepodpísal dodacie doklady a neuhradil sumu dobierky.

V prípade on-line objednávky, bude dodávka odovzdaná po potvrdení úhrady jej protihodnoty.

Zodpovednosť

Po splnení povinností uvedených v zmluve Predajca po dodávke produktu a služieb, neberie za ne žiadnu zodpovednosť, hlavne v prípade straty.

Predajca bude považovaný za zodpovedného, ak jeho partneri alebo subdodávatelia nedodržia zmluvné povinnosti, týkajúce sa objednávky.

Vis major

V prípade vis major nebude ani jedna zmluvná strana braná na zodpovednosť za nedodržanie zmluvných podmienok.

Právne regulácie

Táto zmluva zodpovedá maďarským právnym predpisom