Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre všetky transakcie, prevedené medzi spoločnosťou Cameleon Textil a Zákazníkom prostrednictvom internetových obchodov www.cameleontextil.ro, www.camleontextil.com, www.cameleontextil.bg, www.cameleontextil.gr, www.cameleontextil.pl, www.cameleontextil.es, www.cameleontextil.it, www.cameleontextil.fr, www.cameleontextil.de.

Prevádzkový poriadok

Kupujúci -Osoba podávajúca objednávku

Predajca- Kaméleon Textil Kft., sídlo spoločnosti Nagyvarad, Borsi ut 38/D., a IČO J05/15/2011, spoločnost disponuje europským daňovým číslom: RO23791680 (možnosť kontroly  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html).

Produkty a služby – ktorýkoľvek produkt alebo služba, vrátane dokladov, priložených k objednávke.

Objednávka – elektronický doklad, ktorý vznikol ako oznámenie medzi Predajcom a Kupujúcim, na základe ktorého sa Predajca zaväzuje dodať produkty a služby, a Kupující súhlasí s prevzatím produktov a služieb a s uhradením ich protihodnoty.

Zmluva – objednávka potvrdená Predajcom

Zmluvné dokumenty

V prípade elektronickej objednávky na internetových stránkach:  www.camelleontextil.ro , www.camleontextil.com, www.Kaméleontextil.bg, www.cameleontextil.gr, www.cameleontextil.pl, www.cameleontextil.es , www.cameleontextil.it, www.cameleontextil.fr, www.cameleontextil.de Kupujúcí súhlasí so spôsobom komunikácie (telefonicky alebo e-mailem), prostredníctvom ktorých Prodajca realizuje svoju provádzku.

Po potvrdení objednávky Predajca v plnej miere prijímá podmienky objednávky. Objednávka je považovaná za prijatú, keď ju Predajca telefonicky alebo e-mailom potvrdí Kupujúcemu. Prodávající nikdy neprehlasuje nepotvrdenú objednávku za zmluvu.

Povinnosti Predajcu

Predajca využije všetky svoje odborné znalosti k splneniu objednávky, v súvislosti s dodáním produktov a služieb. Údaje, uvedené na internetovej stránke sú len  informatívneho charakteru, a je možné ich meniť. 

Údaje uvedené na stránkach predajcu, sú informatívneho charakteru, a môžu sa meniť bez upozornenia. Predajca vykoná všetko pre to, aby informácie o materiáloch boli dostatočné, aby tak napomáhal zákazníkovi pri výbere.V rámci technických možností sa snaží zabezpečiť, aby nafotené materiály zodpovedali skutočnosti, farebne aj štruktúrou.

V niekoľkých prípadoch sa však môže stať, že obrázky na webových stránkach sa odllišujú od skutočných farieb a štruktúr.Reklamácie vyplývajúce z takýchto chýb žial nemáme možnosť uznať! Navrhujeme preto, aby ste si pred zakúpením materiálov najprv objednali farebnicu. 

Predajca dodá kupujúcemu produkty a služby použitím systému dodávky do domu, za ceny uvedené v zmluve.

Predajca je povinný zabezpečiť vhodné balenie produktu a zaslanie dokumentov, patriacich k pruduktom.

Informácie o dodávkach tovaru v závislosti od objednaného množstva.

Predajca zodpovedá aj za dodanie objednávok pod 10m/farba.

Objednávky látok v množstve od 10-25 m, je možné dodať maximálne v 2 kusoch.

Objednávky látok v množstve od 25m-1 celá rolka, je možné dodať maximálne v 3 kusoch.

Ak je potrebné materiál strihať inak ako je to vyššie uvedené, tak to prosíme uviesť v poznámke.

Poznámka: Pre spoločnosť Kaméleon Textil Kft. By bolo najvýhodnejšie, ak by bolo možné dodať všetky objednávky v jednom kuse/ farba.

Prijateľné chyby

Pre objednávky na látky v množstve pod 5 m, neexistujú prijateľné chyby.

Pre objednávky na látky v množstve od 5 -10 m, je prípadná chyba prijateľná, ak nepresahuje 5%.

Pre objednávky na látky v množstve od 10 -25 m, je prípadná chyba prijateľná, ak nepresahuje 5%.

Pre objednávky na látky v množstve nad 25 m, je prípadná chyba prijateľná, ak nepresahuje 5%.

V prípade ak chyba presahuje 5%, spoločnosť Kaméleon Textil Kft.na vlastné náklady chybný materiál vymení. Upozorňujeme však, že vymeniť vieme len nepostrihaný materiál.

Duševné vlastníctvo

Názov internetovej stránky a grafické symboli sú registrované pod obchodnou značkou Cameleon Textil Srl., a tak ich môže používať výhradne len táto spoločnosť.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, poskytnuté Kupujúcim, musia zostať vo vlastníctve Predajcu. Môžu byť použité výhradne k vyplneniu zmluvy a nesmú sa postúpiť tretej ososbe.

Banková alebo úverová karta , potrebná k on-line platbe, vstúpi priamo do transakčného systému banky, bez toho, aby sa objavila v našom systéme. Prosíme prečítať, ako funguje 3D - Bezpečný systém.

Povinnosti

V prípade, ak nie je možné dodržať dodaciu dobu objednávky, Predajca je povinný informovať Kupujúceho o predpokladanom dodacom termíne. Ak to zákon umožňuje, Kupujúci má právo požadovať od Predajcu odškodnenie, ak Predajca čiastočne alebo úplne nesplnil zmluvu v danom termíne.

Ak sa Kupujúci oneskorí s úhradou protihodnoty tovaru Predajcovi, poruší tak nariadenie zmluvy. Kupujúci v tom prípade súhlasí s tým, že zaplatí 0,5% z ceny objednávky za každý zmeškaný deň, ako zmluvnú pokutu.

V prípade ak boli Predajcovi poskytnuté nesprávne dodacie, alebo fakturačné údaje, je nutné určiť nový dodací termín, ten nemôže prekročiť 3-9 pracovných dní.

Prijatie

Prijatie produktov a služieb sa uskutočňuje dodržaním podmienok, uvedených v objednávke. V prípade ak Kupujúci zistí, že dodané produkty alebo služby nezodpovedajé požiadavkám, je predajca povinný zaistiť dodanie zodpovedajúcich produktov a služieb.

Vlastnícke právo

V prípade nákupu na dobierku (v Maďarsku), bude vlastnícke právo produktov a služieb predané potom, keď Kupujúci na danom mieste uhradí ich protihodnotu (dodávka - podpísanie dodacích dokladov, priložených naším kurierom). V prípade dodávky kurierom, Predajca nepovoľuje  kurierovi predať zásielku kým Kupujúci nepodpísal dodacie doklady a neuhradil sumu dobierky.

V prípade on-line objednávky, bude dodávka odovzdaná po potvrdení úhrady jej protihodnoty.

Zodpovednosť

Po splnení povinností uvedených v zmluve Predajca po dodávke produktu a služieb, neberie za ne žiadnu zodpovednosť, hlavne v prípade straty.

Predajca bude považovaný za zodpovedného, ak jeho partneri alebo subdodávatelia nedodržia zmluvné povinnosti, týkajúce sa objednávky.

Vis major

V prípade vis major nebude ani jedna zmluvná strana braná na zodpovednosť za nedodržanie zmluvných podmienok.

Právne regulácie

Táto zmluva zodpovedá maďarským právnym predpisom